Sonic CulT // Sonic - 16 bit era // Knuckles Chaotix // The Game

Credits
Executive producer
Mamoru Shigeta

Producer
Hiroshi Aso
Makoto Oshitani
Mike Larsen

Director
Mashahide Kobayashi
Atsuhiko Nakamura

Team leader
Hiroshi Fukutsu (guest)

Assistant producer
Bill Person

~Planning~
Game desginer
Hiroshi Fukutsu (guest)
Keisuke Miura
Kenichi Ono

Map design
Hiroshi Fukutsu (guest)
Keisuke Miura
Kenichi Ono
Hideki Anbo
Masato Nishimura
Katsunori Murakami

Text cordinator
Ryoichi Hasegawa

Product manager
Ami Blaire

~Art~
Chief graphic designer
Takumi Miyake

Attraction designer
Takumi Miyake
Jina Ishiwatari
Sei Akaiwa
Masumi Uchida
Masamichi Harada
Tohru Watanuki
Akira Yamaguchi
Saori Wada
Tsutomu Nakatsugawa

Original character concept
Naoto Ohshima
Takashi "Thomas" Yuda
Manabu Kusunoki
Kazuyoshi Hoshino
Takumi Miyake
Yasufumi Soejima

Character designer
Ryo Kudou
Takumi Miyake
Jina Ishiwatari
Kazuyoshi Hoshino
Yasufumi Soejima

Enemy designer
Takumi Miyake
Ryo Kudou
Kazuyoshi Hoshino

Boss designer
Ryo Kudou
Takumi Miyake

~Programming~
Chief programmer
Hiroshi Okamoto
Toshiaki Yajima

68k programmer
Toshiaki Yajima

SH2 programmer
Tatsoo Yamajiri

Scroll programmer
Kenji Kawai

Object programmer
Chikahiro Yoshida
Syuji Takahashi

Boss programmer
Hiroshi Okamoto

Map tool programmer
Arata Hanashima

~Sound~
Sound director
Tatsuya Kouzaki

Sound programmer
Atsumu Miyazawa
Yoshiaki Kashima

Composer
Junko Shiratsu
Mariko Nanba

Sound effects
Junko Shiratsu

Special thanks
James Sphan
Yukifumi Makino
Naofumi Hataya
Jun Senoue
Yuichiro Yokoyama
Yuichiro kONNO
Jill Alexander

and all testers...

Thank you for playing!


presented by
SEGA enterprises, LTD.

Back To Game Index
Back To Knuckles Chaotix Index