Sonic CulT // Sonic - Post 16 bit // Sonic Jam // The Game

Game Credits
Producer
Yuji Naka

Director
Takashi Iizuka

Project Manager
Yoji Ishii

Supervisor
Naoto Ohshima

Main Programmer
Takahiro Hamano

Programmer
Tetsu Katano
Yasuhiro Takahashi
Atsutomo Nakagawa
Kazuhiko Hattori
Haruhisa Udagawa

Game Designer
Daisuke Mori

Artist
Kazuyuki Hoshino
You Nishiyama
Shinichi Higashi
Nobuhiko Honda
Satoshi Okano
Yuji Uekawa
Sachiko Kawamura

CG Artist
Shigemitsu Nobuhara

Visual Material Editor
Yuji Sawairi
Ikuo Ishizaka
Hidehiro Kumagai

Sound Director
Tatsuya Kousaki

Compose and Arrange
Masaru Setsumaru
Kenichi Tokoi

Special Thanks
Mitsuteru Iwaki
Akinori Nishiyama
Tetsuya Mizuguchi

Back To Game Index
Back To Sonic Jam Index